Back To Top

serce1.jpg
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Komunikaty

1. Zebranie organizacyjne dla rodziców pierwszoklasistów odbędzie się 26 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 16:30.

2. Zebranie dla rodziców grup przedszkolnych odbędzie się 28 sierpnia 2019 roku (środa) o godzinie 16:30.

3. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019 roku (poniedziałek) wg planu:

  • klasy 1 - 3 przychodzą do szkoły na godzinę 8:00, następnie o godzinie 9:00 Msza Święta,
  • klasy 4 - 8 o godzinie 9:00 zaczynają w kościele Mszą Świętą, około godziny 10:00 spotkanie w szkole.

Nie jest dok�adnie znana data powstania pierwszej szko�y w Mi�dzyrzeczu. Wiemy, �e poprzedni budynek szko�y sta� naprzeciw kaplicy katechetycznej. Dawna szko�a polska zosta�a wybudowana w 1850 r., a rozbudowana w 1902 r. Od 1922 r. kierownikiem szko�y by� znany gaw�dziarz i powie�ciopisarz Walenty Krz�szcz.
Wspomina on: „Kiedy w roku 1922 obj��em posad� kierownika szko�y w Mi�dzyrzeczu Górnym, przekazano mi wszystkie akta i ksi�gi szkolne, w�ród których znajdowa�a si� kronika szkolna, napisana w j�zyku niemieckim przez mego poprzednika Franciszka Mokrysza z 1880 r.” Kronika ta zawiera�a tylko szczup�e dane co do dziejów szkolnictwa w Mi�dzyrzeczu. W czasie okupacji zosta�a wraz z innymi spalona.

Krz�szcz krótko streszcza, co by�o w niej o szkole: „Nie by�o wzmianki o tym, kiedy powsta�a pierwsza szko�a. Nadmieniano tylko, �e przed powstaniem obecnej, budynek szkolny sta� na parceli ogrodu organistowskiego (przy kopaniu studni w 1930 r. natrafiono tam na �lady fundamentu starej szko�y)". Obecna polska szko�a zbudowana zosta�a przez Katolick� Gmin� Wyznaniow� w roku 1850. By�a to szko�a katolicka, jednoklasowa. W 1902 r. rozszerzono szko�� na dwuklasówk� przez przybudow� dokonan� przez katolików Mi�dzyrzecza Górnego i Dolnego. Przytoczone s� dwa nazwiska nauczycieli: Binda i Mola. Nauczyciel Binda uczy� 44 lata (1832-1879), znany jako �piewak i organista, za� Mola tylko 10 lat (1879-1889). Po nim nast�pi� Franciszek Mokrysz, uczy� 33 lata (1889-1922), by� te� organist�, sekretarzem gminy Mi�dzyrzecza Dolnego i skarbnikiem polskiej kasy oszcz�dno�ciowo-po�yczkowej. Pierwszym mu podleg�ym nauczycielem by� Ludwik Korzeniowski pochodz�cy z Rudzicy, który zosta� mianowany kierownikiem szko�y w Ligocie. Ka�dy kierownik szko�y by� organist� i korzysta� z pola i ogrodu o obszarze 4 ha i 86 a.

A� do 1868 r. dozór nad szkolnictwem ni�szym sprawowa�o duchowie�stwo, potem przeszed� w r�ce w�adzy �wieckiej. Powsta�y tzw. rady szkolne: miejscowe, powiatowe i krajowe. W tym okresie Mi�dzyrzecze Górne posiada�o dwuklasow� szko�� polsk� i pi�cioklasow� szko�� niemieck�. W 1922 r. kierownik Mokrysz przeniós� si� do ��ki ko�o Pszczyny, a stamt�d 1. XI przyszed� do Mi�dzyrzecza – Walenty Krz�szcz.
W 1926 r. rozszerzono polsk� szko�� na trzyklasow�, przy szkole niemieckiej zredukowano jedn� klas�.szkp378 Rok 1937/38


W czasie wojny i okupacji szko�a zosta�a zamkni�ta, a nauczyciele polscy opu�cili Mi�dzyrzecze. Po wyzwoleniu �l�ska, tj. 25. IV 1945 r. wróci� Walenty Krz�szcz, zasta� oba budynki powa�nie zniszczone, tak samo pomoce naukowe. W takich warunkach rozpocz�� prac� maj�c do pomocy dwie nauczycielki: pani� Borysewiczow� i pani� Machow�, które pieszo przychodzi�y do Mi�dzyrzecza, wi�c szybko zrezygnowa�y z pracy.

Na ich miejsce zatrudniono: pani� Stonawsk� i pani� Aniel� Schubert. Taki stan istnia� do 1947 r., kiedy do Mi�dzyrzecza przybyli: Jerzy Krechut z Jaworza i Rudolf Paszek z Rudzicy. W tym czasie by�o 116 uczniów w szkole, szko�a by�a 7-klasowa, ale uczono w klasach ��czonych ze wzgl�du na brak nauczycieli. Ka�dy uczy� wszystkich przedmiotów, nie by�o specjalizacji. Krechut uczy� klasy m�odsze, Krz�szcz �rednie, a Paszek najstarsze.


W 1949 r. kierownik Walenty Krz�szcz na skutek choroby przeniesiony zosta� na emerytur�, za� obowi�zki przej�� z dniem 1. XII 1949 r. Rudolf Paszek - b�d�c te� dyrektorem pe�ni� je do 1975 r. (26 lat).
Nowy, obecny budynek wybudowano przy udziale mieszka�ców (nawet uczniów) w 1965 r. w ramach akcji „1000 szkó� na tysi�clecie” pod kierownictwem Rudolfa Paszka.przpnszkol
Przedszkolaki przed now� szko��

przednszk


Przed now� szko��Nast�pnym dyrektorem by� w latach 1975 do 1987 r. Franciszek Gluza, od 1987 r. do dzi� funkcj� t� pe�ni W�adys�awa Fedyczkowska.

W 1975 r. z domu parafialnego, przeniesione zosta�o do szko�y przedszkole. Prowadzi�a je Zofia Gre�, a potem Maria Czech.

W 1994 r. wyprowadzi�a si� do nowego Domu Stra�aka, by znów wróci� do szko�y w 2001 r. W latach 1996 do 2001 obowi�zki dyrektora przedszkola pe�ni�a Krystyna Biernatek.
Szko�a do 1999 r., do wprowadzenia reformy, by�a 8-klasow� licz�c� 340 uczniów. Pracowa�o w niej wielu nauczycieli o d�ugoletnim sta�u. Byli to:


od 1950r.:

    Józef Iskrzycki z Mi�dzyrzecza,
    Aleksandra Maszczyk,
    Aldona Makowska,

od 1951r.:

    Franciszek Gluza,

od 1953r.:

    Helena Osyra-Gluzowa,
    Regina Kurzak-Ma�dokowa,

od 1956r.:

    Zofia Bo�ek-Iskrzycka,

od 1957r.:

    Stanis�awa Duraj,

od 1958r.:

    Krystyna Kudzie�ko-Wrona,

od 1960r.:

    Alfreda Juchnik-�ebrowska,
    Irena Naglik-Kasprzykowa,

od 1961r.:

    Jadwiga Jamio�

od 1962r.:

    Mieczys�aw Niesyt,

od 1963r.:

    Teresa Kucharczyk,
    Hildegarda Jonkisz,
    Alicja Kempa,

od 1964r.:

    Wanda Wojdy�a-Czanderna,
    Zdzis�aw Niemczyk,

od 1965r.:

    Krystyna W�sowicz,
    Genowefa Muchowa,

od 1966r.:

    mgr Helena Kocman-Malcherowa,

od 1967r.:

    Irena Piela-Moczkowa,

od 1968r.:

    Stanis�awa Lorenz,
    Irena Miksa-Suchanek,

od 1969r.:

    Bronislawa Rozmus-Kasperek,

od 1970r.:

    W�adys�awa Okrzesik-Fedyczkowska,

od 1971r.:

    Emilia Kupczak,
    Helena �wierkot-Si�ka�owa,
    Bogumi�a Kazubek-Wi�cek.

W pó�niejszych latach pracowali te�: Iwona �liwa, Maria Drzewicka, Andrzej Michnik, Jolanta Cekiera, Danuta Jarusewicz, Jadwiga W�tor, Krzysztof Marczyk, El�bieta Miko�ajczyk, Halina Ma�ka, Renata Okrzesik, Krystyna Janicka, Miros�aw Isula.


Wa�nym wydarzeniem w �yciu szko�y by�o zdobycie wysokimi wynikami pracy sztandaru, który ufundowany przez rodziców zosta� przekazany szkole 23 maja 1981 r.
Uczniowie naszej szko�y dwukrotnie byli w Szkole J�zykowej w Anglii – w 1995r. i 1997r. Brali udzia� w wielu konkursach ogólnopolskich i mi�dzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur” zdobywaj�c liczne wyró�nienia.
W szkole za�o�ono w 2000 r. Klub Europejski „Enter”, który pozwoli� pozna� zagadnienia zwi�zane z wej�ciem Polski do Unii Europejskiej.Organizowali�my liczne imprezy pozwalaj�ce pozna� kultur�, obyczaje, stroje, kuchnie pa�stw nale��cych do Unii.

Po po��czeniu szko�y i przedszkola powsta� w 2001 r. Zespó� Szkolno-Przedszkolny kierowany do dzi� przez W�adys�aw� Fedyczkowsk�. Dzi� szko�a jest 6-klasowa, w przedszkolu s� 4 oddzia�y. Tworzymy jedn� Rad� Pedagogiczn� i jedn� Rad� Rodziców. Pracuje 30 nauczycieli.
W 2003 r. po przerwie od 1990 r. powsta�y na nowo dru�yny harcerska i zuchowa.
W 2005 r. obchodzili�my 40-lecie szko�y.

mobidziennik logo szkola z klasa

wiarygodna szkola

codeweek
stopwf sko logo
pola nadziei jakosc
GóraGrosza owocewszkole
pilotaz program unicef
mistrzowiekodowania EdukacjaInspiracja

Copyright © 2019 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym Rights Reserved.