Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Nie jest dok�adnie znana data powstania pierwszej szko�y w Mi�dzyrzeczu. Wiemy, �e poprzedni budynek szko�y sta� naprzeciw kaplicy katechetycznej. Dawna szko�a polska zosta�a wybudowana w 1850 r., a rozbudowana w 1902 r. Od 1922 r. kierownikiem szko�y by� znany gaw�dziarz i powie�ciopisarz Walenty Krz�szcz.
Wspomina on: „Kiedy w roku 1922 obj��em posad� kierownika szko�y w Mi�dzyrzeczu Górnym, przekazano mi wszystkie akta i ksi�gi szkolne, w�ród których znajdowa�a si� kronika szkolna, napisana w j�zyku niemieckim przez mego poprzednika Franciszka Mokrysza z 1880 r.” Kronika ta zawiera�a tylko szczup�e dane co do dziejów szkolnictwa w Mi�dzyrzeczu. W czasie okupacji zosta�a wraz z innymi spalona.

Krz�szcz krótko streszcza, co by�o w niej o szkole: „Nie by�o wzmianki o tym, kiedy powsta�a pierwsza szko�a. Nadmieniano tylko, �e przed powstaniem obecnej, budynek szkolny sta� na parceli ogrodu organistowskiego (przy kopaniu studni w 1930 r. natrafiono tam na �lady fundamentu starej szko�y)". Obecna polska szko�a zbudowana zosta�a przez Katolick� Gmin� Wyznaniow� w roku 1850. By�a to szko�a katolicka, jednoklasowa. W 1902 r. rozszerzono szko�� na dwuklasówk� przez przybudow� dokonan� przez katolików Mi�dzyrzecza Górnego i Dolnego. Przytoczone s� dwa nazwiska nauczycieli: Binda i Mola. Nauczyciel Binda uczy� 44 lata (1832-1879), znany jako �piewak i organista, za� Mola tylko 10 lat (1879-1889). Po nim nast�pi� Franciszek Mokrysz, uczy� 33 lata (1889-1922), by� te� organist�, sekretarzem gminy Mi�dzyrzecza Dolnego i skarbnikiem polskiej kasy oszcz�dno�ciowo-po�yczkowej. Pierwszym mu podleg�ym nauczycielem by� Ludwik Korzeniowski pochodz�cy z Rudzicy, który zosta� mianowany kierownikiem szko�y w Ligocie. Ka�dy kierownik szko�y by� organist� i korzysta� z pola i ogrodu o obszarze 4 ha i 86 a.

A� do 1868 r. dozór nad szkolnictwem ni�szym sprawowa�o duchowie�stwo, potem przeszed� w r�ce w�adzy �wieckiej. Powsta�y tzw. rady szkolne: miejscowe, powiatowe i krajowe. W tym okresie Mi�dzyrzecze Górne posiada�o dwuklasow� szko�� polsk� i pi�cioklasow� szko�� niemieck�. W 1922 r. kierownik Mokrysz przeniós� si� do ��ki ko�o Pszczyny, a stamt�d 1. XI przyszed� do Mi�dzyrzecza – Walenty Krz�szcz.
W 1926 r. rozszerzono polsk� szko�� na trzyklasow�, przy szkole niemieckiej zredukowano jedn� klas�.szkp378 Rok 1937/38


W czasie wojny i okupacji szko�a zosta�a zamkni�ta, a nauczyciele polscy opu�cili Mi�dzyrzecze. Po wyzwoleniu �l�ska, tj. 25. IV 1945 r. wróci� Walenty Krz�szcz, zasta� oba budynki powa�nie zniszczone, tak samo pomoce naukowe. W takich warunkach rozpocz�� prac� maj�c do pomocy dwie nauczycielki: pani� Borysewiczow� i pani� Machow�, które pieszo przychodzi�y do Mi�dzyrzecza, wi�c szybko zrezygnowa�y z pracy.

Na ich miejsce zatrudniono: pani� Stonawsk� i pani� Aniel� Schubert. Taki stan istnia� do 1947 r., kiedy do Mi�dzyrzecza przybyli: Jerzy Krechut z Jaworza i Rudolf Paszek z Rudzicy. W tym czasie by�o 116 uczniów w szkole, szko�a by�a 7-klasowa, ale uczono w klasach ��czonych ze wzgl�du na brak nauczycieli. Ka�dy uczy� wszystkich przedmiotów, nie by�o specjalizacji. Krechut uczy� klasy m�odsze, Krz�szcz �rednie, a Paszek najstarsze.


W 1949 r. kierownik Walenty Krz�szcz na skutek choroby przeniesiony zosta� na emerytur�, za� obowi�zki przej�� z dniem 1. XII 1949 r. Rudolf Paszek - b�d�c te� dyrektorem pe�ni� je do 1975 r. (26 lat).
Nowy, obecny budynek wybudowano przy udziale mieszka�ców (nawet uczniów) w 1965 r. w ramach akcji „1000 szkó� na tysi�clecie” pod kierownictwem Rudolfa Paszka.przpnszkol
Przedszkolaki przed now� szko��

przednszk


Przed now� szko��Nast�pnym dyrektorem by� w latach 1975 do 1987 r. Franciszek Gluza, od 1987 r. do dzi� funkcj� t� pe�ni W�adys�awa Fedyczkowska.

W 1975 r. z domu parafialnego, przeniesione zosta�o do szko�y przedszkole. Prowadzi�a je Zofia Gre�, a potem Maria Czech.

W 1994 r. wyprowadzi�a si� do nowego Domu Stra�aka, by znów wróci� do szko�y w 2001 r. W latach 1996 do 2001 obowi�zki dyrektora przedszkola pe�ni�a Krystyna Biernatek.
Szko�a do 1999 r., do wprowadzenia reformy, by�a 8-klasow� licz�c� 340 uczniów. Pracowa�o w niej wielu nauczycieli o d�ugoletnim sta�u. Byli to:


od 1950r.:

    Józef Iskrzycki z Mi�dzyrzecza,
    Aleksandra Maszczyk,
    Aldona Makowska,

od 1951r.:

    Franciszek Gluza,

od 1953r.:

    Helena Osyra-Gluzowa,
    Regina Kurzak-Ma�dokowa,

od 1956r.:

    Zofia Bo�ek-Iskrzycka,

od 1957r.:

    Stanis�awa Duraj,

od 1958r.:

    Krystyna Kudzie�ko-Wrona,

od 1960r.:

    Alfreda Juchnik-�ebrowska,
    Irena Naglik-Kasprzykowa,

od 1961r.:

    Jadwiga Jamio�

od 1962r.:

    Mieczys�aw Niesyt,

od 1963r.:

    Teresa Kucharczyk,
    Hildegarda Jonkisz,
    Alicja Kempa,

od 1964r.:

    Wanda Wojdy�a-Czanderna,
    Zdzis�aw Niemczyk,

od 1965r.:

    Krystyna W�sowicz,
    Genowefa Muchowa,

od 1966r.:

    mgr Helena Kocman-Malcherowa,

od 1967r.:

    Irena Piela-Moczkowa,

od 1968r.:

    Stanis�awa Lorenz,
    Irena Miksa-Suchanek,

od 1969r.:

    Bronislawa Rozmus-Kasperek,

od 1970r.:

    W�adys�awa Okrzesik-Fedyczkowska,

od 1971r.:

    Emilia Kupczak,
    Helena �wierkot-Si�ka�owa,
    Bogumi�a Kazubek-Wi�cek.

W pó�niejszych latach pracowali te�: Iwona �liwa, Maria Drzewicka, Andrzej Michnik, Jolanta Cekiera, Danuta Jarusewicz, Jadwiga W�tor, Krzysztof Marczyk, El�bieta Miko�ajczyk, Halina Ma�ka, Renata Okrzesik, Krystyna Janicka, Miros�aw Isula.


Wa�nym wydarzeniem w �yciu szko�y by�o zdobycie wysokimi wynikami pracy sztandaru, który ufundowany przez rodziców zosta� przekazany szkole 23 maja 1981 r.
Uczniowie naszej szko�y dwukrotnie byli w Szkole J�zykowej w Anglii – w 1995r. i 1997r. Brali udzia� w wielu konkursach ogólnopolskich i mi�dzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur” zdobywaj�c liczne wyró�nienia.
W szkole za�o�ono w 2000 r. Klub Europejski „Enter”, który pozwoli� pozna� zagadnienia zwi�zane z wej�ciem Polski do Unii Europejskiej.Organizowali�my liczne imprezy pozwalaj�ce pozna� kultur�, obyczaje, stroje, kuchnie pa�stw nale��cych do Unii.

Po po��czeniu szko�y i przedszkola powsta� w 2001 r. Zespó� Szkolno-Przedszkolny kierowany do dzi� przez W�adys�aw� Fedyczkowsk�. Dzi� szko�a jest 6-klasowa, w przedszkolu s� 4 oddzia�y. Tworzymy jedn� Rad� Pedagogiczn� i jedn� Rad� Rodziców. Pracuje 30 nauczycieli.
W 2003 r. po przerwie od 1990 r. powsta�y na nowo dru�yny harcerska i zuchowa.
W 2005 r. obchodzili�my 40-lecie szko�y.

mobidziennik logo szkola z klasa

wiarygodna szkola

codeweek
stopwf sko logo
pola nadziei jakosc
GóraGrosza owocewszkole
pilotaz program unicef
mistrzowiekodowania EdukacjaInspiracja
maszuwage  logo LS

Copyright © 2022 Szkolno-Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym Rights Reserved.